fredag 10 februari 2012

week 6 - C

(För svenska scrolla ner)
This week I'll dedicate to Cats. I love cats, they're so beautiful and mysterious and when I grew up there was always at least one cat in the house. In ancient Egypt the cat was holy and the animal of the goddess Bast. They were cremated or buried in special cat cemetarys.
The norse mythology love goddess Freya's chariot is drawn by two cats.
The cat is often associated with witches, as their companions and as a being that aumented their magical power. Under periods of time they have been given a very bad reputation. Black cats in particular have been associated with witches, this because it was believed that witches always were given a familiar by the Devil and that more often than not a cat. The Pope Gregory IX wrote in a papal bull in 1233 that cats were used in cults worshipping the Devil, with the result of a great reduction of cats through massburnings. This contributed to the quick spread of the plagues a hundred years later due to the increasing amount of rats as a result of the reduced number of cats.
In folklore cats have always had a big role, especially as sign givers.
 • It's said that a black cat crossing the street is a sign of bad luck. In some countrys it's in the other way, the black cat is for luck and the white for unluck.
 • It was believed that cats could start storms with magic kept in their tails, therefore the sailors made sure they were well-fed and content.
 • A sneezing cat is a sign of future wealth. In Italy it was believed that a sneezing cat was a good omen for whoever heard it.
 • Rain is coming if a cat washes neatly behind its ears.
 • Tortoiseshell cats were believed to have the power to see the future and could give the gift to one lucky child in the household.
 • A stray tortoiseshell cat fortells a bad omen.
 • If you kill a cat you are sacrifycing your soul to the Devil.
 • A black cat coming towards you brings good fortune, but if it instead walks away it takes the good luck with it.
 • Early American colonists believed that broth made from boiling a black cat would cure tuberculosis, but no one wanted to risk the bad luck that would strike them if they killed the cat.
 • In Transylvania, if a cat jumps over a corpse, the corpse will become a vampire.
 • A sty on the eyelid can be cured by rubbing a black cats tail against it.
 • If a cat sleeps with its back against something warm cold weather is coming. If it sleeps with its belly upwards good weather is coming.
 • The folklore that cats have nine lives come from the belief that 9 (3x3), the trinity of trinities, that will say tremedously lucky.
 • In ancient Japan it was believed that on a cats tail there was one single hair that could give life back to a dying person.
 • Some people believe that if a cat adopts you it will stay with you forever. Even after death.
 • Dreaming of a tortoiseshell cat will bring luck in love.
 • Dreaming of a tabby will bring luck for the home and all who live there.
 • Trouble and illness is waiting if you in your dream get badly scratched by a cat.
 • A kitten born in May will be a witch's cat.
 • Once in Egypt it was believed that during the night the life giving rays of the sun were kept in a cat's eye for safekeeping.
 • A proverb from Ireland: Beware of people who dislike cats.
 • And an English one: In a cat's eyes, all things belong to cats. 


Denna veckan tänkte jag ägna åt katter. Det blir ju lite fel här med begynnelsebokstaven i översättningen... men, men, cats är det som gäller ;)
Jag älskar katter, de är så vackra och mystiska och jag har haft katt under hela min uppväxt. I forntida Egypten var katten helig och gudinnan Bast(et)s följeslagare och de balsamerades eller begravdes på särskilda kattkyrkogårdar.
Den fornnordiska gudinnan Frejas vagn drogs av två katter.
Katten är ofta associerad med häxor, som deras följeslagare och som en varelse som föstärker deras magiska kraft. De har under perioder haft väldigt dåligt rykte. Svarta katter var i synnerlighet associerade med häxor, detta för att en häxa alltid troddes ha fått en förtrolig av Djävulen och det oftast en katt. Påven Greogorius IX skrev i en påvlig kungörelse 1233 att katter användes i djävulsdyrkan, vilket resulterade i massbränningar av katter. Detta bidrog hundra år senare till att digerdöden fick en kraftfull spridning på grund av att bland annat råttor ökade i antal när katterna blev färre.
I folktron har katter alltid haft en speciell roll, särskilt som teckengivare.
 • Det sägs ofta att en svart katt som går över vägen ger otur. I vissa länder är det dock tvärtom, den svarta ger tur medan den vita otur.
 • Det sas att katter kunde starta stormar med magi de hade i svansen, därför såg sjömännen till att de alltid var nöjda och mätta.
 • En nysande katt är ett tecken på framtida rikedom. Och i Italien trodde man att en nysande katt var ett gott omen för den som hörde det.
 • Om en katt tvättar sej noggrant om öronen är det regn på väg.
 • Sköldpaddsfärgade katter troddes ha förmågan att se in i framtiden och kunde ge den gåvan till ett lyckligt barn i hushållet.
 • En bortsprungen sköldpaddsfärgad katt är ett dåligt omen.
 • Om man dödar en katt offrar man sin själ till Djävulen.
 • Det betyder tur om en svart katt kommer emot dej, men går den ifrån dej tar den turen med sej.
 • De tidiga bosättarna i Amerika trodde att buljong kokad på en svart katt kunde bota tuberkulos, men man vågade inte riskera olyckan som skulle drabba dem som dödade katten.
 • I Transylvanien, om en katt hoppar över ett lik kommer det att bli en vampyr.
 • En vagel på ögonlocket botas genom att gnida det med en svart katts svans.
 • Om en katt sover med ryggen mot något varmt kommer det bli kallt ute. Sover den med magen upp blir det fint väder.
 • Folktron att katter har 9 liv kommer från att 9 (3x3), treenighetens treenighet, d.v.s. oerhört tursamt.
 • I det forna Japan trodde man att på en katts svans fanns ett unikt hårstrå som kunde återge livet åt en döende.
 • Vissa tror att om en katt adopterar dej kommer den stanna hos dej för alltid. Även efter döden.
 • Om du drömmer om en sköldpaddsfärgad katt kommer du få tur i kärlek.
 • Drömmar om tabbykatter ger lycka till hemmet och alla som bor där.
 • Att drömma att man blir illa riven av en katt förebådar sjukdom och problem.
 • En kattunge född i maj kommer bli en häxas katt.
 • Man trodde en gång i Egypten att solens livgivande strålar förvarades i en katts ögon nattetid, där var det säkert.
 • Ett irländskt ordspråk lyder: Se upp med människor som ogillar katter.
 • Och ett engelskt: I en katts ögon tillhör alla ting katter.


3 kommentarer:

Angelika "BlueRain" sa...

Det här var roligt att läsa! Älskar katter och har alltid mer eller mindre haft katter omkring mig :-)

Magickdiva sa...

Thank you for popping by my blog - are these your beautiful cats? Love the Sealpoint!

Elena-Maria sa...

the tortoise at the end of the post is my Alice and the sealpoint is my new kitty, she's nine months old =)